การอบรมด้านความปลอดภัย

        พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ กำหนดว่า “ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายถึงชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน”   การฝึกอบรมตามมาตรา ๑๖ ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกฎหมาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริการ หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

        ดังนั้น ทาง บริษัท 48 เมนเทนแนนซ์ โซลูชั่น จำกัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ผู้ที่จะเป็นวิทยากร ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ ให้ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้นเพื่อ สร้างและพัฒนาบุคลากรซึ่งสามารถจะไปเป็นวิทยากรประจำภายในองค์กรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนด้านความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้แต่ละองค์กรมีผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่ลูกจ้างใหม่/ลูกจ้างทั่วไป ที่สามารถดำเนินการสอนได้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการที่จะไปเป็น วิทยากรผู้สอน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในประเด็น ขอบเขตเนื้อหาที่จะต้องนำไปถ่ายทอดอย่างชัดเจน 
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการสอนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ประมวลภาพการอบรม

•   การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน
•   การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
•   อบรมการช่วยเหลือผู้หมดสติขณะปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Contact 48Ms
     Contact 48Ms    


Line ID : mom_48
Line ID : arnon4505

 

สอบถาม-ปรึกษาฟรี โทร. 086-776-0146,
085-917-8898, 085-341-4505

    

ขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่
E-mail: center.48ms@gmail.com

Clients & Partners

ช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.48msshop.com
ช้อปปิ้งออนไลน์